Przetarg 6

Zapytanie ofertowe nr 3/1.4/2021 dotyczące realizacji działania związanego z innowacją produktową

PATER FIRMA A.E. Daniluk Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi projektowej związanej z innowacją produktową w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Pater Firma w ramach wdrożenia strategii wzorniczej.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr : POPW.01.04.00-20-0007/21

Załącznik:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  4. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają wymagane doświadczenie - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
  5. Zestawienie potwierdzające wykonanie usług

Pater Firma A.E Daniluk Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego NR 3/1.4/2021 dotyczącego realizacji usługi projektowej związanej z innowacją produktową w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Pater Firma w ramach wdrożenia strategii wzorniczej.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr : POPW.01.04.00-20-0007/21

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego