Przetarg 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4/2021 dotyczące realizacji USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z INNOWACJĄ MARKETINGOWĄ

PATER FIRMA Zakład Produkcji Kostki Brukowej zaprasza do złożenia ofert/y na usługi doradcze, opracowania nowej marki i strategii marketingowej ,zaprojektowanie strony internetowej, katalogu, nośników komunikacji marketingowej, komunikatów wzorcowych w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności PATER FIRMA dzięki wdrożeniu rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: 1.4 Wzór na konkurencje II Etap.

Załącznik:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  4. Wzór planu realizacji usługi - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  5. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają wymagane doświadczenie - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
  6. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA