Przetarg 10

Zapytanie ofertowe nr 7/1.4/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. formy produkcyjne.

PATER FIRMA A.E. Daniluk Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci form produkcyjnych (11 sztuk) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Pater Firma w ramach wdrożenia strategii wzorniczej.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr : POPW.01.04.00-20-0007/21

Załącznik:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  4. Zestawienie potwierdzające doświadczenie w dostawach
  5. Umowa o chronie informacjii i zachowaniu poufności

PATER FIRMA A.E. Daniluk Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego NR 7/1.4/2021 dotyczącego dostawy Form produkcyjnych (11 szuk) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Pater Firma w ramach wdrożenia strategii wzorniczej.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr : POPW.01.04.00-20-0007/21

Załącznik:

  1. Informacja o wynikach postępowania